Parafia św. Marcina w Wodzisławiu
Slider

Sakrament Małżeństwa

 

„Przymierze małżeńskie,
przez które mężczyzna i kobieta
tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia,
skierowaną ze swej natury na dobro małżonków
oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa,
zostało między ochrzczonymi
podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”

(KKK 1601)

 

 

Sprawy organizacyjne:

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej mniej więcej pół roku przed planowaną datą ślubu. Na pierwsze spotkanie w kancelarii nie trzeba przynosić żadnych dokumentów. Ksiądz poinformuje narzeczonych, jakie dokumenty należy dostarczyć do spisania protokołu przedślubnego oraz ustali termin rozmowy duszpasterskiej.

Kto może zawrzeć Sakrament Małżeństwa?

Obowiązuje zakaz państwowy i kościelny zawierania małżeństw przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia. Dla mężczyzny zwolnienie od tej granicy nie jest przewidziane. Kobieta, która ukończyła 16. rok życia, może uzyskać zgodę. Wymagane jest wówczas spotkanie rodziców z Ks. Proboszczem i wyrażenie pisemnej zgody na zawarcie małżeństwa przez ich dziecko oraz uzyskanie dyspensy ks. Biskupa Ordynariusza miejsca.

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa:

Aby dobrze przygotować się do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w:
• Kursie przedmałżeńskim
• Poradni Życia Rodzinnego
Uczestnictwo w wyżej wymienionych spotkaniach jest potwierdzane zaświadczeniem przez osobę prowadzącą.

Spisanie protokołu:

Protokół przedślubny musi być spisany stosownie wcześniej przed datą ślubu ze względu na obowiązujące zapowiedzi przedślubne. Narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej z kompletem dokumentów (wykaz dokumentów zamieszczony jest poniżej) i ustalają termin rozmowy duszpasterskiej. W ustalonym terminie zgłaszają się do kancelarii.

Dokumenty wymagane do spisania protokołu:

  1. Świadectwo Chrztu Świętego do ślubu kościelnego, jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii niż parafia, gdzie ma być zawarty związek małżeński.Na świadectwie tym powinna się znajdować adnotacja o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca, czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Jeżeli z jakiś powodów nie ma w księdze chrztów adnotacji o przyjęciu Bierzmowania, należy poprosić o stosowny dokument z parafii, gdzie się go przyjęło.Ważność wydania Świadectwa Chrztu do ślubu kościelnego wynosi do 6 miesięcy przed datą ślubu. Jeżeli w/w dokument wystawiony będzie na nazwisko, które jest już nieaktualne, należy wówczas w pierwszej kolejności dokonać zmiany w księdze chrztów na podstawie Pełnego Aktu Urodzenia z USC, gdyż taki dokument jest nieważny.
  2. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego,które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa. Ważność tego dokumentu upływa po 6 miesiącach.
  3. Zgoda na zawarcie małżeństwa w tutejszej parafii z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza naszą parafią.
  4. Dowody osobistelub inne dokumenty potwierdzające tożsamość.
  5. Jeżeli jest już zawarty ślub cywilny należy dostarczyć Akt Zawarcia Małżeństwa z USC.
  6. Osoby owdowiałe przynoszą Akt Zgonu współmałżonka.
  7. Zaświadczenie o uczestnictwie w Kursie przedmałżeńskim oraz z Poradni Życia Rodzinnego. Jeśli w/w spotkania trwają, bądź dopiero będą w późniejszym terminie – zaświadczenia należy dostarczyć wówczas najpóźniej na tydzień przed planowanym ślubem.
  8. Spisane na karteczce dane dotyczące świadków ślubu (nazwiska i imiona, wiek, adresy zamieszkania).
  9. Narzeczeni podają również informację dotyczącą przyjęcia swojej I Komunii Świętej (należy więc znać miejsce i datę przyjęcia I Komunii Świętej).

Inne dokumenty:

Po spisaniu protokołu przedślubnego kapłan wydaje zapowiedzi przedślubne dla narzeczonych, którzy zamieszkują na terenie innej parafii. Zapowiedzi te należy zanieść do danej kancelarii parafialnej i ustalić termin odbioru. Po odebraniu zapowiedzi należy je dostarczyć z powrotem do parafii, w której odbędzie się ceremonia ślubna. Brak zapowiedzi równoważny jest z niemożnością udzielenia Sakramentu Małżeństwa! Zapowiedzi ogłasza się również w parafii ślubu.

Narzeczeni otrzymują również karteczki do spowiedzi przedślubnej, które dostarcza się w dniu ślubu. Do Sakramentu Pokuty i Pojednania narzeczeni przystępują dwukrotnie. Pierwsza Spowiedź powinna odbyć się po spisaniu protokołu przedślubnego, a druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do Sakramentu Małżeństwa.